ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์

ค่านิยมหลัก

จิตบริการ  ประสานใจ  โปร่งใส  เป็นธรรม

อัตลักษณ์

C        =        Capacity of service mind    (จิตบริการ)

H        =        Harmony    (ประสานใจ)

A        =        Accessibility    (โปร่งใส)

N        =        Naturing equity    (เป็นธรรม)

2        =        Knowledge and Moral    (ความรู้คู่คุณธรรม)

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป