คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ เดือน ก.ย. 65
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ เดือน ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ออนไลน์ 65
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.65
ประกาศเจตจำนงสุจริตและการงดรับ-งดให้ ของกำนัลทุกชนิด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน พ.ค. 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน เม.ย. 2565
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อพิจารณากฎหมายค้ำประกันและฎีกา
MOE SAFETY CENTER
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
4D
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

การตรวจสอบสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ประชุม OIT ประจำปีงบประมาณ 2565

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว

การประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

VDO แนะนำสำนักงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าว ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป