ขอเชิญประชุม
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน กันยายน 2564
OBEC AWARDS 2563
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
4D
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรม

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การประชุม

การประชุมผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ และ ๑๐ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

VDO แนะนำสำนักงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป