คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ธ.ค. 64
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน พ.ย. 64
ครูดีในดวงใจ
ขอเชิญประชุม
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน กันยายน 2564
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
4D
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรม

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การประชุม

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

การประชุมชี้เเจงการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

VDO แนะนำสำนักงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าว ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป