การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฯ

          วันที่ 10-11 กันยายน 2565 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ , นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จำนวน 106 แห่ง ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป