การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

 ตัวชี้วัดที่

(OIT)

 ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
 1. โครงสร้างการบริหาร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 1. ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
 1. อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2
o5 ข้อมูลการติดต่อ
 1. ติดต่อเรา
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. รับสมัครงาน
การปฎิสัมพันธ์
o8 Q&A
 1. Q&A ถามตอบข้อสงสัย
o9 Social Network
 1. Facebook สพป.จันทบุรี เขต 2
 2. Youtube สพป. จันทบุรี เขต ๒
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 1. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 1
 2. รายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2
 3. รายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 3
 4. รายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 4
 5. รายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 5
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
 2. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
 3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 4. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 5. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 6. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 7. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
 10. คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o17 E-Service
 1. AMSS++
 2. e-Money
 3. ระบบบริหารการจัดการศึกษา (Shcoolmis)
 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)
 6. ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
 7. ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน (CCT)
 8. ระบบรายงานการรับนักเรียน
 9. ระบบข้อมูลโรงเรียนสุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2.  รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 2. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 1. ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป