การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย  อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน พร้อมเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานศูนย์ประสานงานระดับเครือข่าย ทั้ง 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป