การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 ตัวชี้วัดที่  ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
 1. โครงสร้างการบริหาร
2 ข้อมูลผู้บริหาร
 1. ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
 1. อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2
5 ข้อมูลการติดต่อ
 1. ติดต่อเรา
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. รับสมัครงาน
การปฎิสัมพันธ์
8 Q&A
 1. Q&A ถามตอบข้อสงสัย
9 Social Network
 1. Facebook สพป.จันทบุรี เขต 2
 2. Youtube สพป. จันทบุรี เขต ๒ & สพป.จันทบุรี เขต 2
แผนการดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
 1. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
 2. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบานและแผน
 3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 4. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 5. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 6. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 7. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
 10. คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. การจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
 1. AMSS++
 2. e-Money
 3. ระบบบริหารการจัดการศึกษา (Shcoolmis)
 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)
 6. ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
 7. ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน (CCT)
 8. ระบบรายงานการรับนักเรียน
 9. ระบบข้อมูลโรงเรียนสุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ข่าว / ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวด/สอบราคา
 2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1 ต.ค.63- 30 มิ.ย.64
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 2. รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 1. แนวปฏิบัติการจัดการ-เรื่อง-ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 1. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 1. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 2. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. ประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 1. รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป