ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2563

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและการจัดการศึกษา ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเนส่งผลดีต่อการทำงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป