การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำหนังสือประวัติครูเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนในวันครูเป็นประจำทุกปี โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครู หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่บุคคลอื่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ถือเป็นต้นแบบของความเป็นครู และถึงแก่กรรมแล้ว

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และเสนอประวัติรวมทั้งผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งไม่เคยจัดพิมพ์ในหนังสือประวัติครูมาก่อน ดังนี้

  1. ชื่อ สกุล รูปถ่าย และภาพกิจกรรมต่าง ๆ
  2. ความเรียงบรรยายประวัติส่วนตัวตั้งแต่เกิดจนถึงแก่กรรม ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความสามารถหรือเทคนิคในการสอนหรือ การบริหาร วิถีชีวิตของความเป็นครู เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลัง การเกษียณอายุ โดยระบุ พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถอ้างอิงได้
  3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ปรากฏเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและบุคคลทั่วไปซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้อย่างชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้
  4. หนังสือที่ระลึกงานศพ หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รายละเอียด และวิธีการทำงาน
  5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ
  6. จัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  7. หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม www.ksp.or.th ทั้งนี้ จะนำข้อมูลประวัติดังกล่าวเสนอคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติครูพิจารณาต่อไป

คลิกอ่านเกณฑ์ด้านล่าง

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป