โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – 3

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักคิดการบริหารองค์การตามแนวทาง PMQA

และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทราบถึงเกณฑ์ PMQA เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 7 ด้าน ในการบริหารและดำเนินงานของส่วนราชการ โดยโครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้ที่สนใจ จะเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID LINE : 0908867372 E-mail : training.su2016@gmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป