กลุ่มอำนวยการ

บุคลากร

นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวลำใย ป้องหมู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายอภิชาต เสาวรส
พนักงานธุรการ
นายสัมฤทธิ์ นิยมผล
พนักงานขับรถ
นางสาวศิลาพร ประดิษฐศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประจวบ ทองเปรม
ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน
นายวชิรพงศ์ แก้วทรายขาว
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
นายจาริต พุทธิวรานุวัตร
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางเปรมฤดี คลังจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประชุม

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 101
  • ต่อ 124 (ธุรการ)
  • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป