ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคม พฤทธาจารย์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และฟอรัมผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Thailand Principal Forum : TPF) จะจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

ภายใต้ชื่อ “การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: ร่วมมือ รวมพลัง ระเบิดจากข้างใน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่สากล” โดยหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา ปีงบประมาณ 2562

ซึ่งจะมีการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมสามารถสมัครอบรมผ่านทาง https://forms.gle/EofwrcUE3VebOE9g8 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดข้างล่าง และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมรุ่นละ 7,000 บาท

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (โทร.086-388-2431) รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา (โทร.090-969-1888) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (โทร.081-806-5691) หรือ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ (โทร.0-2218-2565-97 ต่อ 6720-1)

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป