เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป