กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

 

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป