นโยบาย-เป้าประสงค์

นโยบาย

นักเรียนดี
ครูดี
โรงเรียนดี
เขตพื้นที่การศึกษาดี

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนจบตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงเเละมีคุณภาพ
2. สถานศึกษาในสังกัดการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาฐนพื้นฐานของความเป็นไทย
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเเละสถานศึกษาเน้นการบริหารเเบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป