กลุ่มกฎหมายและคดี

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ

  1. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

 

 

กฎกระทรวง

ประกาศ

  1. ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบบุรี เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2564
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง
คู่มือ/แนวปฏิบัติ/มาตรฐาน
หนังสือเวียน
บทความ
แนวคำพิพากษา
นโยบาย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
อื่นๆ

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป