ศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.ประจวบฯ เขต 2


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายภิญโญ อิ่มอุไร และนายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการฯ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และคณะข้าราชการฯ ที่ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพ อย่างดียิ่ง (ศัณศณี : ข่าว /สุภาพร : ภาพ)